ADLER - Narzędzia
plen

Zużyty sprzęt - info

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

wee

 

  1. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z  odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

  3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

  4. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w  przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

  5. Sprężarki powietrza, agregaty prądotwórcze, narzędzia akumulatorowe oraz prostowniki mogą zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Należą do nich pozostałości oleju, benzyny oraz baterie. Po rozmontowaniu urządzenia, utylizować je w pierwszej kolejności.

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego dostępny jest na stronie: https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/

Wszystkie wymienione wyżej odpady, w tym niebezpieczne, można oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Lista punktów znajduje się na stronach internetowych urzędów gmin oraz miast.